Spring over navigationshyperlinksForside > Publikationer > Offentlige Klik her for at logge ind.

Spring over navigationshyperlinks.

Publikationer

På denne side er der adgang til foreningens offentlige publikationer.

200619 Finans og Leasings tilbagemelding vedr. en national strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

 

200619 Brev til Digitaliseringsstyrelsen - ønsker til tiltag ift NemID for at undgå svindel med NemID

 

200617 Brev til Folketingets erhvervsudvalg retsudvalg om svindel med NemID

 

Årsberetning 2019

 

200523 Henvendelse til erhvervsudvalget L 149

 

200505 Henvendelse til erhvervsudvalget

 

200221 Finans og Leasing høringssvar ÅOP-loft

 

Finans & Leasings høringssvar vedr. firmabilsbeskatning

 

Præsentation fra medlemsmøde 13/11 Dansk Energi

 

Årsberetning 2018
Finans og Leasings årsberetning for 2018.

 

Finans og Leasing og FDMs fælles standardkontrakt for billeasing

 

190102 høringssvar tilsyn med forbrugslåneselskaber

 

Artikel om NemID ift Hvidvask
Se høringssvar nedenfor

 

Høringssvar vedr. udkast til vejledningen om hvidvaskloven jf. Finanstilsynets mail af 13. juli 2018
I høringssvaret argumenteres for hvorfor NemID bør anerkendes på lige fod med andre (analoge) legtitimationsdokumenter såsom pas/kørekort til brug for kontrol af kunders ID-oplysninger.

 

Høring over forslag til lov om ændring af FIL m.v.
I høringssvaret til Finanstilsynet om ændring af Lov om finansiel virksomhed påskønnes forslag om at danske bankejede leasingselskaber i lighed med deres udenlandske konkurrenter i fremtiden vil have mulighed for at udbyde operationel leasing ned til 1 måneds løbetid.

 

Årsberetning 2017
Afgivet på generalforsamling 16. maj 2018

 

Høringsvar til regeringens national strategi på hvidvask
I Finans og Leasings høringssvar foreslås en lang række konkrete tiltag der kan styrke virksomhedernes og myndighedernes arbejde med at hindre hvidvask og terrorfinansiering

 

Andet høringssvar (II) til regeringens nationale strategi mod hvidvask
I vores andet høringssvar står bla.: "Det er positivt, at man vil inddrage private aktører og udveksle viden og erfaring på tværs af offentlige og private sektorer. Vi savner dog flere helt konkrete forslag jf. vores egne vedhæftede forslag. Vi mener, at indkomne forslag (vores og andres) snarest bør diskuteres i en bredere kreds af offentlige og private organisationer, så der kommer noget konkret ud af de fora der oprettes. Det kunne endvidere nævnes i den nationale strategi fx i et bilag, at der under høringen er fremkommet en række konkrete forslag, som nu vil blive overvejet nærmere. Særligt vil vi fremhæve virksomheders (herunder leasingvirksomhederne) manglende mulighed for adgang til E-skat data (forslag 5.a.i). Denne adgang (som kun sker med med kundens samtykke) gives allerede i dag til udlånsvirksomheder. Adgangen til kundens skatteoplysninger, vil - udover til brug for kreditvurdering – kunne give alle virksomheder en unik mulighed for at kunne tjekke om personen/kunden er den han udgiver sig for at være og hindre svindel. F.eks. kan tjekkes SKATs lønsedler op i mod dem kunden har givet fysisk. Dette og andre oplysninger i e-skat kan give værdifuld viden til brug for hindring af svindel/hvidvask mv. PET og politiet ser meget gerne at leasingselskaber (og andre) får adgang til e-skatdata på linje med andre udlånsvirksomheder, der i dag har denne adgang." høringsvaret blev oprindeligt skrevet pr email men er overført til pdf

 

Pressemeddelelse FDM - "Stadig trygt at privatlease med FDM privatleasingkontrakt"
Pressemeddelelse fra FDM og Finans og Leasing (22/11-2017): ""Stadig trygt at privatlease med FDM privatleasingkontrakt"

 

Finans og Leasings supplerende høringssvar til L 4 om stramning af leasingreglerne (høringssvar)

 

Finans og Leasings foreløbige bemærkninger til L 4 om stramning af leasingreglerne (bilag til høringssvar klage til Kommissionen)

 

Finans og Leasings foreløbige bemærkninger til L 4 om stramning af leasingreglerne (høringssvar)

 

Brev til Folketingets Erhvervsudvalg: Angående lovforslag L 157 om ny lov om betalinger
Angående lovforslag L 157 om ny lov om betalinger

 

Høringssvar til udkast til ny betalingslov

 

Fælles høringssvar med Dansk Byggeri om behovet for at ændre i tinglysningslovens § 38 så leasing af miljøforbedrende tiltag af ejendomme kan lade sig gøre

 

Høringssvar til udkast til forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

 

Udkast til ny markedsføringslov

 

160504 Fornyet henvendelse til Folketingets skatteudvalg L150

 

Høringssvar til lovforslag om forholdsmæssig registreringsafgift
Se her Finans og Leasings høringssvar af 20. apr. 2016 til Skatteministeriet om lovforslag om forholdsmæssig registreringsafgift.

 

Supplerende høringssvar til lovforslag om forholdsmæssig registreringsafgift
Se her Finans og Leasings supplerende høringssvar af 20. apr. 2016 til Skatteministeriet om lovforslag om forholdsmæssig registreringsafgift.

 

Anbefalinger ved finansiering af Kopi- og printløsninger
Her findes Finans og Leasing og IT-Branchens fælles pjece fra 2015 med gode råd ved leasing af kopi- og printløsninger.

 

Engelsk udgave ABL 95, 4. udgave 2014
(Ændringer i forhold til 3. udg./2011 er markeret med fed – se §4, nyt nr. 4 og 5)

 

ABL 95 - 4. udgave 2014
(Ændringer i forhold til 3. udg./2011 er markeret med fed – se §4, nyt nr. 4 og 5)

 

ABL 95, 3. udgave 2011

Almindelige betingelser for leasing (ABL 95) blev oprindeligt udarbejdet og publiceret i 1995. I 2011 har foreningen foretaget en revision af ABL 95, hvorefter der er udarbejdet en ny udgave ABL 95 - 3 udgave 2011. Den reviderede udgave er publiceret 2011

Foreningens medlemmer er frie til at benytte bestemmelserne heri.

 

Udnyt aktiverne optimalt
Artikel af joúrnalist Michael Fahlgren, Berlingske Tidende 13.12.11

 

Kommentar om billeasing
Her findes Finans og Leasings kommentar af 8. dec. 2010 om billeasing og registreringsafgift.

 

Etableringskontoordningen - leasing

Finans og Leasings høringssvar til lovudkast om etableringskontoordningen, hvor der åbnes op for, at de opsparede midler kan anvendes til leasing af aktiver vedhæftes.

Forslaget vil gøre ordningen langt mere anvendelig for iværksættere.

 

Lovudkast om risikomærkning af lån
Se her Finans og Leasings høringssvar af 27. oktober 2010 til Finanstilsynet om udkast til lovforslag om risikomærkning af lån.

 

Lovudkast om forholdsmæssig registreringsafgift (leasing)
Her findes Finans og Leasings høringssvar til skatteministeriet om lovudkast om ændring af ordningen om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift (leasingaftaler).

 

Nye prisoplysningsregler
Finans og Leasing har afgivet vedhæftede høringssvar til Forbrugerstyrelsen og Finanstilsynet om udkast til nye prisoplysningsregler i forbindelse med implementering af forbrugerkreditdirektivet.

 

Høringssvar betænkning om rekonstruktion
Se her Finans og Leasings høringssvar af 25. jan. 2010 til Justitsministeriet om Betænkning nr. 1512 om rekonstrukion.

 

supplerende høringssvar betænkning om rekonstruktion
Se i forlængelse af høringssvar af 25. jan. 2010 Finans og Leasings supplerende høringssvar af 11. feb. 2010 til betænkning nr. 1512 om rekonstruktion.

 

Betænkning om kreditaftaleloven
Her findes Finans og Leasings høringssvar af 26. okt. 2009 til Justitsministeriet om betænkning nr. 1509 om implementering af forbrugerkreditdirektivet i kreditaftaleloven.

 

Flere vælger privatleasing frem for billån og kontantkøb
Se pressemeddelelse af 9. september 2009 vedhæftet.

 

Henvendelse til Justitsministeriet om ligestilling i kreditaftalelovens § 15
Finans og Leasing har henvendt sig til Justitsministeriet og argumenteret for en ændring af kreditaftalelovens § 15, således at reglerne for renteændringer bliver éns for banker og finansieringsselskaber

 

Pressemeddelese om årsberetning for 2008

 

Årsberetning for 2008

 

Momsregler for leasing gøres éns i EU
Se her Finans og Leasings høringssvar af 24. marts 2009 om Skatteministeriets lovudkast om implementering i momsloven af EU´s direktiv om nye leveringsstedsregler. Lovforslaget ligestiller danske og udenlandske leasingselskaber på den måde, at man altid skal betale dansk moms.

 

L 97 om bindingsperioder
Høringssvar fra feb. 2009 om ikraftttrædelsen for L 97

 

Prisoplysningsreglerne - forslag til ændringer
Forbrugerombudsmanden har efterlyst forslag til ændringer af prisoplysningsbekendtgørelsen for finansieringsselskaber og detailhandlen.

 

Lov om betalingstjenester
Her findes høringssvar af 7. jan. 2009 til Finanstilsynet om forslag til lov om ny betalingstjenestelov. Lovforslaget implementerer betalingstjenestedirektivet.

 

Direktivforslag om forbrugerrettigheder
Her findes Finans og Leasings høringssvar af 12. dec. 2008 til Justitsministeriet om direktivforslaget om forbrugerrettigheder.

 

Forbedring af etableringskontoordningen
Finans og Leasing har sammen med Dansk Erhverv og Håndværksrådet rettet henvendelse til Folketingets Skatteudvalg med forslag om at udvide etableringskontoordningen, så den også kan bruges til leasing af driftsaktiver.

 

Forbrugeraftaleloven - bindingsperiode
Finans og Leasing af afgivet vedlagte høringssvar til Justitsministeriet om forslaget til bindingsperioder på max 6 mdr. i Forbrugeraftaleloven. Det er afgørende, at privat leasing af biler holdes uden for forslaget, da det ellers ikke vil være muligt at tilbyde leasing af biler til private.

 

Etableringskontoordningen
Etableringskontomidler bør også kunne anvendes til leasing. Læs Finans og Leasings høringssvar af 24. oktober 2008 til Skatteministeriet her.

 

Lovforslag om overgang til digital tinglysning
Her findes Finans og Leasings høringssvar af 3. oktober 2008 til Justitsministeriets forslag til ændring af tinglysningsloven med henblik på overgang til digital tinglysning.

 

Sikring af panthavers interesser - nummerpladeoperatør - registreringsafgiftsloven

Vedhæftet findes Finans og Leasings høringssvar af 22. september 2008 om udkast til lov om ændring af registreringsafgiftsloven.

 

 

 

Virksomhedspant
Finans og Leasing har den 1. september 2008 afgivet høringssvar til Justitsministeriet om evaluering af virksomhedspanteordningen.

 

Pæn fremgang for danske finansieringsselskaber
Pressemeddelelse af 14. maj 2008 findes vedhæftet

 

Årsberetning for 2007
Finans og Leasings årsberetning for 2007 findes vedhæftet

 

Ny EU-momspakke

Ny EU-momspakke betyder, at danske virksomheder med firmabiler, der er leasede i udlandet, fra 1. januar 2010 skal betale moms af bilerne i det land, hvor bilerne bruges og ikke som hidtil i det land, hvor bilerne leases. Dermed kan det – ifølge KPMG's afdeling for moms, told og afgifter – ikke længere betale sig at lease firmabilen i Tyskland for at slippe billigere på momsen.

Læs pressemeddelse

 

Forbrugerkreditdirektivet i en vanskelig proces

EU-Parlamentet behandler for tiden forslag til ændring af forbrugerkreditdirektivet, som ligger til grund for den danske kreditaftalelov. Der er efter foreningens opfattelse udsigt til betydelig overregulering, og det er ærgerligt, at der ikke er politisk enighed om at få éns regler i EU på området. Se nærmere om Finans og Leasings holdning til forslaget i vedhæftede notat.

For nærmere oplysninger kontakt dir. Christian Brandt, tlf.: 36725580/40382987.

 

Pressemeddelelse vedr. ny direktør
Finans og Leasing har ansat ny direktør.

 

Pressemeddelelse: Generalforsamling 1. maj 2007

- På den ordinære generalforsamling den 1. maj 2007 blev det besluttet, at F&L overgår fra at være en brancheforening med løst tilknyttede medarbejdere til at være en brancheorganisation med 2-3 fuldtidsansatte - se pressemeddelelse.

- På det konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen blev Hugo Martinussen, Jyske Finans, valgt til formand og Henrik Bech-Hansen, Nordania Leasing, blev valgt til næstformand.- se også pressemeddelelse.

- 40 medlemmer ultimo 2006 med en samlet aktivitet på over DKK 100 mia.

Henvendelse vedrørende den generelle del af pressemeddelelse kan rettes til foreningens nye formand Hugo Martinussen, telefon 89 22 40 01.

For en mere specifik orienteringer indenfor den enkelte sektor aktivitet kan sektorformændene kontaktes - se pressemeddelelse.

Med venlig hilsen
Janne Albertsen
Konstitueret direktør

Finans og Leasing

 

Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95 - 2.udgave 2004)
Almindelige betingelser for leasing (ABL 95) blev oprindeligt udarbejdet og publiceret i 1995. I 2004 har foreningen foretaget en revision af ABL 95, hvorefter der er udarbejdet en ny udgave ABL 95 - 2. udgave 2004. Den reviderede udgave er publiceret i februar måned 2005 efter Konkurrencestyrelsens godkendelse. Foreningens medlemmer er frie til at benytte bestemmelserne heri.

 

Notat vedrørende opgørelse af finansielt leasede aktiver for leasingtager jvf årsregnskabsloven (lov 448 af 7. juni 2001)
Notatet gennemgår de fire hovedoplysninger vedrørende leasingkontrakten, som foreningens medlemmer kan oplyse leasingtager om samt indeholder de to revisorforeninger, FSR og FRR orientering til deres medlemmer herom. FSR og FRR har været inddraget i dette arbejde og accepterer Danske Finansieringsselskaber Forenings holdning til disse oplysninger.

 

Pressemeddelelse: Generalforsamling den 10. maj 2004

 

Pressemeddelelse: Generalforsamling den 27. maj 2005

 

Pressemeddelelse: Generalforsamling den 17. maj 2006

 

Pressemeddelelse: Privatleasing (16. august 2006)

 

Pressemeddelelse vedr privat leasing af 20. februar 2007