Spring til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Finans og Leasing
– Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

CVR nr. 75 36 12 11

§1
Foreningens navn er Finans og Leasing, Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber
som i oversættelse til følgende sprog lyder:
Engelsk:
Finance and Leasing, The Association of Danish Finance Houses
Tysk:
Finanzierung und Leasing, Interessenvertretung dänischer Finanzierungsgesellschaften
Fransk:
Finans & Leasing. Groupement d’intérêt économique des sociétés de financement danoises

§2
Foreningens hjemsted er Hovedstadsområdet.

§3
Foreningens formål er at:
· varetage medlemmernes fælles interesser,
· arbejde for gode rammevilkår for finansieringsvirksomhed i Danmark,
· udbrede kendskabet til medlemmernes serviceydelser,
· deltage i samarbejdet med offentlige myndigheder og andre interessenter for at fremme
medlemmernes interesser,
· repræsentere medlemmerne udadtil, såvel nationalt som internationalt, samt at være
medlem af internationale organisationer af finansieringsselskaber,
· Bistå medlemmerne med oplysninger, rådgivning og på andre måder følge lovgivningsarbejdet
og offentlige myndigheders afgørelser, afgive udtalelser til offentlige
myndigheder, herunder domstole, alt vedrørende finansieringsspørgsmål.

§4
Som medlemmer kan optages selskaber, der driver finansieringsvirksomhed i Danmark i form af
afbetalingsfinansiering, confirming, factoring, konto-kortfinansiering, leasing og andre former for
finansiering, der normalt karakteriseres som finansieringsvirksomhed.

§5
Bestyrelsen afgør, hvem der kan optages som medlemmer og forblive medlemmer, derunder om
den virksomhed, de pågældende driver, berettiger til medlemskab.
Bestyrelses enstemmige afgørelse er endelig, men en afgørelse, der ikke er enstemmig, kan af
mindretallet forelægges for en generalforsamling.

§6
Såfremt et medlems forhold forandres, så betingelserne for medlemskab efter bestyrelsens skøn
ikke længere er til stede, skal bestyrelsen opfordre medlemmet til at udmelde sig og kan om
fornødent ekskludere medlemmet af foreningen.
Såfremt et medlem optræder på en måde, som efter bestyrelsens skøn er uforenelig med
medlemskabet, kan bestyrelsen tildele medlemmet en advarsel eller ekskludere medlemmet af
foreningen.
Bestyrelsens enstemmige afgørelse er endelig, men en afgørelse, der ikke er enstemmig, kan af
mindretallet forelægges for en generalforsamling.
Et medlem er pligtig til at bidrage med statistiske oplysninger til den af foreningen organiserede
samlede statistik over medlemmernes aktivitet. Bestyrelsen kan fastlægge gebyr for manglende eller
for sen indberetning af statistiske oplysninger.

§7
Et medlem kan udmelde sig af foreningen når som helst og uden varsel, men udmeldelse fritager
ikke medlemmet for at betale årskontingent for hele det år, hvori udmeldelsen finder sted.

§8
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i Hovedstadsområdet i maj måned.
Bestyrelsen indkalder til den ordinære generalforsamling med to til fire ugers skriftlig varsel bilagt
dagsorden.
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar måned.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når to af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel
af foreningens medlemmer kræver det.
Bestyrelsen indkalder senest to uger efter kravets fremsættelse til den ekstraordinære
generalforsamling med en uges skriftlig varsel bilagt dagsorden.
Hvert medlem har én stemme, men har ret til at være repræsenteret på en generalforsamling af flere
personer.
Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at repræsenterer sig på en
generalforsamling. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét andet medlem.
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenteret,
jf. dog §15.
Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §15.
Vedtages en beslutning, uden at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, skal bestyrelsen senest
to uger efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med
en uges skriftlig varsel bilagt dagsorden.
På denne generalforsamling kan beslutningen vedtages af de medlemmer, der er repræsenteret.

§9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
a. Bestyrelsens beretning om det sidst forløbne regnskabsår.
b. Bestyrelsens forelæggelse af resultatopgørelse for det sidst forløbne regnskabsår og status til
godkendelse.
c. Bestyrelsen fremlægger til orientering hovedpunkter af budget for det løbende og det
efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen fremlægger forslag til indmeldelsesgebyr og
årskontingent for det efterfølgende år til godkendelse. Bestyrelsen kan med henblik på optagelse
af nye medlemmer i særlige tilfælde fastsætte et nedsat årskontingent i en midlertidig periode.
d. Valg af medlemmer ti bestyrelsen, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på
dagsordenen. Generalforsamling skal ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
tilstræbe, at disse udgør en alsidig repræsentation af medlemmerne.
e. Valg af to til fire suppleanter, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på
dagsordenen.
f. Valg af revisor, der fungerer indtil næste generalforsamling, hvor valg er på dagsordenen.
g. Eventuelt.
Bestyrelsens beretning, regnskab, budget og forslag til indmeldelsesgebyr og årskontingent for det
efterfølgende år skal følge med dagsordenen, der udsendes til medlemmerne sammen med
indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
En generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Referatet af en generalforsamling indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten. En udskrift
af protokollen skal udsendes til medlemmerne.

§10
Bestyrelsen består af syv til ni medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, samt sektorformænd efter behov.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, men ethvert af
bestyrelsens medlemmer kan kræve bestyrelsesmøde afholdt.
Bestyrelsesmødet ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er
til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.

§11
Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til ledelse af de daglige forretninger
efter bestyrelsens nærmere anvisninger.
Bestyrelsens etablerer den nødvendige organisation til at forestå den daglige virksomhed.

§12
Foreningens tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med en
direktør eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

§13
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen udarbejder et forslag til budget for det løbende regnskabsår, derunder
kontingent og tiltrædelsesafgift for nye medlemmer.

§14
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen.

§15
Beslutning om ændring af vedtægterne og foreningens opløsning træffes af generalforsamlingen.
Til vedtagelse kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er repræsenteret på
generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer afgives til fordel for
forslaget.

Således vedtaget på generalforsamlingen i København den 23. maj 2012

Lars Bang                  Henrik Bech Hansen
Frank Hammer        Jes Rosendal
Kurt Madsen            John Poulsen
Michael Junker       Lars Haahr